طعم شیرین خوشبختی

چه کسی می گوید خوشبختی جز "نگاه مهربان" و "لبخندِ" تو به من چیز دیگریست؟

 از تمامـ دنیا
یکـ صبح سرد
یکـ چای داغ
و یکـ صبح بخیر تو
برایمـ کافی ست

برای جمعه ۱۴/۷/۹۱  که بیدارم کردی و صبحونه رو آماده کردی ممنون

تاريخ شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱سـاعت 8:30 نويسنده پونه| |

miss-A